95,00 €

Jäljellä ilmaiseen toimitukseen!

Miljön i fokus

Hur mår egentligen Östersjön?
2017 hoppas vi blir året som miljön i våra sjöar och hav får mer fokus. I nyhetsflödet kommer då och då lägesrapporter som tyvärr nästan alltid är negativa. Troligtvis har många av oss sportfiskare bättre inblick än gemene man om hur illa ställt det är i vissa av våra vatten. Att fisket var bättre förr kan nog de flesta enas om.

På Världsnaturfondens hemsida kan man läsa att våra utsläpp av kväve och fosfor skapat sådan syrebrist att hela havsbotten dött på en yta lika stor som två Danmark! Döda havsbottnar syns inte och det är därför det är lätt att glömma bort problemen som finns under vattenytan. I Östersjön är situationen extra känslig eftersom det nästan är helt avskilt från de stora världshaven.

Naturskyddsföreningen konstaterar att flera framsteg har gjorts med till exempel  fler reningsverk, samarbete över landgränserna och att laxen återhämtar sig. Dessvärre är bakslagen fler vad gäller fler skadliga kemikalier, fortsatt höga halter av dioxin i fet fisk och hotade fiskarter som ålen.

Att våra stora rovfiskar minskar i antal leder till att småfisk som spigg och skarpsill istället ökar i antal. Det påverkar hela kedjan. När småfisken äter upp för mycket djurplankton leder det istället till att vi får ett överskott på växtplankton – alger. Allt hänger ihop! Se illustrationen från Världsnaturfonden längre ner. Visst kan vi glädjas åt att vissa fiskarter är på tillbakagång och att vissa vattendrag har blivit friskare, men det som syns över vattenytan, algblomningen, går inte att bortse från. Ska vi även i framtiden kunna njuta av sportfiske med allt vad det innebär måste mera göras.

2017 vinner våra fiskevatten Big Cash
Vår verksamhet är beroende av att våra vatten mår bra - därför är det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken. Under tre års tid har vi arrangerat den populära fisketävlingen Dogger Big Cash, där hundratusen kronor har delats ut till den sportfiskare som fångat, fotograferat och självklart satt tillbaka den längsta gäddan under fiskesäsongen. Detta år får tävlingen ta en paus och istället väljer vi att stödja tre organisationer som arbetar aktivt med dessa frågor. Vi hoppas även att vi kan bidra genom att lyfta frågan om hur Östersjön verkligen mår.


Älvräddarna - huvudsponsor 2017. Den ideella organisationen Älvräddarna verkar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp och ålyngellledare etc. Vattendrag med fungerande lekplatser är viktiga för sportfisket! Läs mer om Älvräddarnas arbete här.


Naturskyddsföreningen - stödföretag 2017. Den svenska föreningen Naturskyddsföreningen arbetar med natur- och miljöfrågor. Hav & fiske är ett av deras arbetsområden, där givetvis Östersjön har en central roll. Läs mer om Naturskyddsföreningen och deras ståndpunkter om hur Östersjön ska räddas här.


Världsnaturfonden WWF - vänföretag 2017. WWF arbetar brett med naturvård. Deras projekt Rädda Östersjön ligger oss närmast hjärtat. Läs mer om WWF och deras Östersjön-projekt här.

Vad kan vi som sportfiskare göra?

Vi sportfiskare kan knappast läggas till last för den allvarliga utvecklingen i Östersjön. Med sunt förnuft kommer vi långt och vi är övertygade om att de allra flesta av oss, i alla fall fiskemässigt, inte behöver förändra något.

Vi fortsätter att respektera minimimått och fångstregler. Det är många som inte känner till att större delen av Östersjön omfattas av fångstbegränsningar. Vid handredskapsfiske får till exempel maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.

Sportfiske skadar inte fiskebestånden om vi fortsätter att vara varsamma med fiskarna som vi vill sätta tillbaka. Friska upp kunskaperna i catch and release med rätt teknik och se till att du har den utrustning som behövs för att inte skada fisken.

Vi fortsätter att respektera de fredningsområden som Länsstyrelsen upplyser om, för att inte störa fiskens lek.

Det viktigaste av allt, sportfiskare eller inte, skänk en slant om ni har möjlighet till organisationerna som kämpar för Östersjöns miljö!